A Quế (1717-1797)

 

A Quế

(1717-1797)

 • Tên đầy đủ: A Quế
 • Quốc tịch: Nhà Thanh
 • Ngày sinh: 7 tháng 9 năm 1717
 • Nơi sinh: Trung Quốc
 • Ngày mất: 10 tháng 10 năm 1797
 • Nơi mất: Bắc Kinh, Trung Quốc


A Quế (Āguì), tên tự Quảng Đình, ông là tướng lĩnh nhà Thanh dưới thời vua Càn Long.

A Quế xuất thân trong gia tộc Chương Giai thị, thuộc Mãn Châu Chính Bạch kỳ. Tổ tiên bảy đời của A Quế là Mục Đô Ba Nhan, ban đầu cư trú tại Nga Mục Hòa Đô Lỗ ở Trường Bạch Sơn. A Quế là cháu nội của A Tư Cáp, là con của Đại học sĩ A Khắc Đôn. A Quế sinh vào ngày 3 tháng 8 năm Khang Hi thứ 56 (7 tháng 9 năm 1717). Thoạt đầu, ông theo học thầy Thẩm Đồng, nhờ ân trạch của phụ thân mà ông được làm quan trong Đại lý tự, đến năm Càn Long thứ 3 (1738), ông trở thành Cử nhân.

 • 1717: A Quế sinh ngày 7 tháng 9 năm 1717
 • 1738: Ông trở thành Cử nhân
 • 1748: Khi A Quế đang dụng binh trong chiến dịch Đại Tiểu Kim Xuyên (diễn ra tại A Bá, Tứ Xuyên ngày nay), Nhạc Chung Kỳ đã tố cáo ông "câu kết với Trương Quảng Tứ, che giấu họ hàng". Tuy nhiên, sau đó Càn Long Đế đã xá miễn tội này, sai ông đi giữ chức Giang Tây Án sát sứ, không lâu sau ông lại đảm nhiệm chức "Nội các Thị độc học sĩ"
 • 1755: Ông được đề bạt giữ chức Nội các Học sĩ, trấn áp cuộc nổi dậy của người Hồi giáo ở Tân Cương, từng tham gia bình định Chuẩn Cát Nhĩ.
 • 1756: A Quế nhậm chức Tham tán đại thần, Phó Đô thống Mông Cổ Tương Hồng kỳ, trấn thủ ở Tây Bắc Đại Thanh. Năm sau, ông được trao chức Công bộ Thị lang, do có quân công nên được ban thưởng "hoa linh" (lông trang sức trên mũ của quan viên).
 • 1759: A Quế theo Triệu Huệ đi trấn áp loạn Đại Tiểu Hòa Trác; đến mùa đông năm đó, ông từ A Khắc Tô di trú đến Y Lê, tổ chức đồn điền Đến năm Càn Long thứ 26.
 • 1761: A Quế thượng tấu nói thỉnh cầu triều đình chiêu nạp người Hồi đến Y Lê mở rộng đồn điền.
 • 1762: A Quế trở về Bắc Kinh, được thăng làm Quân cơ đại thần, Đô thống Chính Hồng kỳ Mãn Châu cùng Thái tử Thái bảo, đồng thời được ban thế chức "Kị đô úy", được quyền cưỡi ngựa vào Tử Cấm Thành.
 • 1764: A Quế được điều đi làm Tứ Xuyên Tổng đốc. Đến năm sau, A Quế nhậm chức Tháp Nhĩ Ba Cáp Đài Tham tán đại thần ở Tân Cương, ông cho xây Tuy Tĩnh thành.  
 • 1767: A Quế nhậm chức Y Lê Tướng quân. 
 • 1768: A Quế nhậm chức Binh bộ Thượng thư, Vân Quý Tổng đốc, tham gia Chiến tranh Thanh - Miến A Quế đồng thời cũng nhiều lần thị sát đê Hoàng Hà, công trình đê biển Giang Chiết.
 • 1772: A Quế xuất chinh lần thứ ba trong chiến dịch Đại Tiểu Kim Xuyên.
 • 1776: quân Thanh bình định được Kim Xuyên, A Quế được chiếu phong là "Nhất đẳng Thành mưu Anh dũng công", thăng chức "Hiệp bạn Đại học sĩ", "Lại bộ Thượng thư", "Quân cơ xứ", ban cho "tử cương" (dây cương ngựa).
 • 1777: A Quế nhậm chức "Vũ Anh điện Đại học sĩ"
 • 1782: nô ra khởi nghĩa Tô Tứ Thập Tam ở Cam Túc, A Quế cùng Hòa Thân đốc quân trấn áp.
 • 1797: A Quế bệnh mất tại Bắc Kinh, được truy thụy là Văn Thành.

 Vũ Anh điện Đại học sĩ A Quế Chân dung A Quế 
 Chân dung A Quế được vẽ dưới thời vua Càn Long.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Vật Lịch Sử